Thalia

Thalia

Art design for the album Thalia "Thalia".

Format jewel box.